Misja i wizja

Misja Szkoły:

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku jest szkołą, która bawi, uczy, wychowuje i opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Najistotniejszym zadaniem jest rozwój osobowości dzieci poprzez zintegrowanie wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie postaw. Najważniejszymi partnerami w pracy są rodzice naszych uczniów, wobec których szkoła pełni rolę wspierającą. Chcemy być podmiotem środowiska lokalnego, ośrodkiem kultury i aktywności.

Działamy po to aby:

 1. Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do nauki w gimnazjum;
 2. Rodzice darzyli nas zaufaniem;
 3. Pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
 4. Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku

Wizja Szkoły:

Pragniemy wychować człowieka: kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych. Szkoła w szczególności:
 1. Kształci uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych
  do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.
 2. Umacnia poczucie własnej wartości oraz pomaga odnaleźć indywidualną drogę rozwojową.
 3. Stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań oraz
  do udziału w życiu szkoły i środowiska.
 4. Uczy pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
 5. Uświadamia przynależność do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, narodu, świata.
 6. Kształci umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 7. Ukazuje złożoność i piękno świata oraz miejsce i role człowieka
  w przyrodzie.
 8. Propaguje zdrowy styl życia oraz zapewnia zdrowe i higieniczne warunki nauki i pracy.