Informacje dotyczące zdalnego nauczania

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.   w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od 25 marca 2020 r.

nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sposób zdalny nauczyciele realizują podstawę programową oraz tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas.

W czasie zajęć wymienionych w planie nauczyciele będą dostępni online poprzez pocztę elektroniczną czy inne komunikatory uzgodnione z uczniami i rodzicami.

Nauczanie zdalne:

 1. Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole będzie realizowana z wykorzystaniem:
 • platformy edukacyjnej www.epodręczniki.pl  (każdy uczeń będzie miał utworzone konto  do korzystania z platformy),
 • materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  (szczególnie polecanych dla uczniów klas VIII),
 • lekcji z Internetu  www.men.gov.pl/zdalnelekcje
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 1. Każdy nauczyciel dostępny jest dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym planem zajęć na odległość z wyodrębnieniem czasu konsultacji.
 2. Do każdej lekcji nauczyciel udostępni materiały dydaktyczne, czyli lekcje z e-podręczników dostępnych online jak i dodatkowe materiały.
 3. W szczególnych przypadkach uczniom, z którymi nie ma kontaktu poprzez żadne media zadania będą wysyłane pocztą. W tym przypadku rozwiązanie zadań do oceniania należy zostawić w szkole w miejscu wyznaczonym.
 4. Sposób oceniania wiedzy uczniów:
 • nauczyciel zadając prace wskazuje, które ćwiczenia, określa sposób sprawdzenia i termin wykonanej pracy,
 • ocena pracy ucznia będzie ściśle określona przez nauczyciela uczącego poprzez wskazanie prac do oceny i sposobu ich dostarczenia przez ucznia.
 1. W przypadku przedszkola i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 2. Nauczyciele wychowania fizycznego proponują do wykonania aktywności ruchowe przez ucznia pozostającego w domu.
 3. Należy zwrócić szczególna uwagę na zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z  urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Rodzice proszę  informować wychowawców o problemach napotykanych podczas pracy zdalnej dzieci.

Kontakt z Państwem będziemy utrzymywali za pomocą naszej strony internetowej.

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Hańsku
Barbara Wilgocka