Informacja z otwarcia ofert

Hańsk Pierwszy dnia, 03 grudnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

z otwarcia ofert

dotyczących zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614354-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania:

  • Barbara Wilgocka
  • Karolina Kiecka
  • Małgorzata Brzeziecka

stwierdza, co następuje:

  1. Termin składania ofert upłynął dnia 03 grudnia2020 r. o godz. 09:00.
  2. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert, które zestawiono w pkt. 7.
  3. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 03 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, przy ul. Szkolnej 1, 22-235 Hańsk Pierwszy.
  4. Podczas otwarcia ofert nie było obecnych Wykonawców.
  5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 135 201,35 zł.
  6. Po otwarciu ofert, podano nazwy Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ich adresy oraz kryteria podlegające ocenie.
  7. Oferty w poszczególnych częściach złożyli następujący Wykonawcy:

  I. Dostawa mleka i produktów mleczarskich:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm

18004,60 zł

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

  II. Dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

KABANOS sp. jawna

Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba

ul. Pod Borem 8

26-004 Bieliny, Czaplów ul. Pod Borem 8

Filia w Lublinie: ul. Mełgiewska 20A,

20-234 Lublin

25641,50 zł

 

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 

2.

PUBLIMAR Spółka Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka

ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin

O. Chełm, ul. Rampa Brzeska 7

22556,75 zł

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

3.

P.P.H.U. GRAMAR Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 6

22 – 200 Włodawa

ZAKŁAD MIĘSNY

ul. Żołnierzy WiN 20

22 – 200 Włodawa

21293,40 zł.

 

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

  III. Dostawa świeżych warzyw, owoców i jaj kurzych:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

TOMIK

Tomasz Jarosław Duda

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

Adres do korespondencji

ul. Łęczyńska 5d 20 – 309 Lublin

22704,00 zł

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 

2.

FRUTIMAR

FIRMA HANDLOWA

Marek Daniluk

ul. Wolności 39/83, 22-100 Chełm

26088,88 zł

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 

 IV. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Produkcja Pieczywa – Handel

Dołbniak Stefan

ul. Przemysłowa 5, 22-235 Hańsk Pierwszy

5945,50 zł

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

  V. Dostawa mrożonych artykułów spożywczych i ryb:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

 

REN Sp. z o.o.

26-600 Radom ul. Tartaczna 3

17670,55 zł.

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

2.

IGLOTEX Dystrybucja Polska Sp. Z o.o.

81-339 Gdynia, ul. Polska 20

FILIA LUBLIN

20 – 325 Lublin,

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 18

20164,70 zł.

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

3.

P.P.H.U. LODEX

Mirosław Piskorski

ul. Kolejowa 131

21 – 200 Parczew

19094,85 zł.

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 VI. Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

PPUH SOREL Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola

O/Nr 1 ul. Żołnierzy WiN 15,

22-200 Włodawa

21208,65 zł

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 

 VII. Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych:

LP.

WYKONAWCA

CENA OFERTY NETTO

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Zakład Gastronomiczno-Handlowy ALICJA

Tomasz Traczuk

ul. Hrubieszowska 54 b, 22-100 Chełm

16740,00 zł.

 

od 04.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

 

 VIII. Okres gwarancji dla każdej części zamówienia: nie dotyczy

IX. Warunki płatności dla każdej części zamówienia: określono w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola

                                                                                                     w Hańsku